BUSH ER DEN MORALSKE VINNER

av Vegard Martinsen
Det virker som om et stort antall kommentatorer i norske medier er av den oppfatning at Al Gore er den rettmessige vinner av presidentvalget i USA, og at konservative dommere har handlet etter sin politiske overbevisning og i strid med det som er rett og riktig «stjålet» presidentembedet fra Gore og gitt den til George W. Bush. Bakgrunnen for dette standpunktet er oppfatningen om at et stort antall stemmer som kunne gitt Gore seieren i Florida ikke er talt opp, og at Bush og de konservative har gjort alt de har kunnet for å hindre en kontrolltelling av avgitte stemmer.

Men denne oppfatningen bygger på forutsetninger som er i strid med fakta. Bush er den legitime vinneren, og det som skjedde var at det var Gore som forsøkte å stjele seieren ved å benytte uærlige metoder. Før valget i Florida bestemte valgmyndighetene at stemmene ved valgene (det er også andre valg i tillegg til valget av president) skulle foregå på den måten at velgerne stemte ved å lage hull i hullkort, og at disse hullkortene så skulle telles maskinelt. Alle - både demokrater og republikanere - var enige om denne prosedyren på forhånd. Etter valgnattens opptelling av de ca. 6 mill avgitte stemmer i Florida viste det seg at Bush fikk ca 1000 flere stemmer enn Gore. Men det viste seg også at et antall stemmer (visstnok ca 26000, eller 0,4%) var forkastet av tellemaskinen, dvs. det var et antall stemmesedler hvor maskinen ikke hadde kunnet registrere noen avgitt stemme for president. Man foretok så en kontrolltelling, og maskinen ga igjen seier til Bush.

Etter dette begynner Gore (mannen som hevder han oppfant Internet) nok en gang å vise sitt sanne ansikt: han vil ha en håndtelling av de forkastede stemmene - men dette er å forandre reglene etter at spillet er avholdt; det er som om man taper en fotballkamp og så etterpå krever at seieren ikke skal gå til det lag som scoret flest mål, men til det lag som hadde flest målsjanser! Enhver bør forstå at dette er uholdbart: For å gjenta hovedpoenget som de fleste norske kommentatorer åpenbart ikke kjenner til: Gore krevet en opptelling av stemmesedler som maskinen ikke registrerte noen stemme på. Dette ville vært et legitimt krav kun hvis det var mistanke om at maskinene favoriserte stemmer på Bush og urettmessig forkastet stemmer på Gore.

Nå finnes det i Floridas lover en bestemmelse om at man skal ta hensyn til velgerens INTENSJON dersom en stemme først blir forkastet, men dette er en gammel lov (fra før hullkortenes tid) hvis mening er å godkjenne en stemme til f.eks. Gore dersom velgeren hadde skrevet Gores navn på en stemmeseddel og så f.eks. stavet navnet Gore feil. Det er også en mulighet for omtelling dersom maskinen ikke fungerer som den skal, men ingen påstod at noe slik hadde skjedd. Kravet om omtelling for hånd har derfor ingen legitimitet.

Men ville ikke Gore og hans assosierte kun at «alle stemmer skulle telle, og at alle stemmer skulle telles»? Dette høres jo fint ut, men Gores assosierte forsøkte å hindre at endel utenlandsstemmer (hovedsakelig fra militære som ofte stemmer republikansk) skulle forkastes fordi de manglet postens datostempel (kravet ble avvist av retten fordi det ikke finnes noe slikt krav i lovverket), og hans assosierte forsøkte også å hindre at stemmer i et overveiende republikansk distrikt ble talt med fordi et kontrollnummer ble påført for hånd når det trykte serienummeret manglet (også dette kravet ble avvist av retten). Dessuten, Gore ba ikke om en omtelling i hele Florida, kun i enkelte distrikter hvor demokratene står sterkt, det var her han regnet med å tjene inn flest stemmer. Republikanerne gjorde det rette, de avviste konsekvent alle krav om håndtelling der hvor man før valget var blitt enige om maskintelling.

Enkelte vil vel si at dersom republikanerne hadde vært i samme situasjon som Gore, så ville de ha forsøkt noe tilsvarende, men Gore vant hårfint i Oregon, Iowa, New Mexico og Wisconsin uten at republikanere krevet noen omtelling.

Hva var det så Høyesterett gjorde? Det de gjorde var kun å si at nå skulle alle videre omtellinger stanse, og seieren skulle gis til den kandidat som hadde fått flest stemmer. Og denne kandidaten var George W. Bush; han hadde fått flest stemmer i alle de omtellingene som Gore hadde tatt initiatv til.

Oppfatningen om at Gore er den moralske vinner er altså ikke holdbar. Men har han ikke, i motsetning til Bush, et flertall bak seg? Det er riktig at Gore fikk flere stemmer enn Bush, men det er meget vanlig at stemmer vektes etter geografi; dette skjer også f.eks. ved Stortingsvalg i Norge hvor stemmer fra folk i distriktene teller mer enn stemmer fra folk i tettbefolkede områder. Hvis USA hadde hatt en ordning hvor hver stemme talte like mye ville kandidatene kun brydd seg om de folkerike statene og ignorert de tynt befolkede; ordningen med valgmannskollegiet forhindrer dette. Dessuten, siden Bush og Gore fikk omtrent like mange stemmer av de ca 50% av de stemmeberettigede som stemte, så har Gore kun ca 25% av de stemmeberettigede bak seg, med andre ord var det ca 75% som ikke stemte på ham. Og flertallet av de som stemte stemte ikke på Gore. Men det som virkelig avgjør valget er antall valgmenn, og her har Bush flest.

Så Bush er derfor den rettmessige vinner, han er den moralske vinner, og han har vist seg som et anstendig menneske. Gore har vist seg som et kynisk maktmenneske som er villig til å benytte alle midler, også midler i strid med lov og rett, for å bli president. Gore har skadet kommende president Bushs legitimitet, har han skadet valgprosessen, han har skadet domstolenes autoritet, og han har sådd splid mellom folkegrupper som det kan ta år å lege. Han er således Clintons sanne arving. Man kan stille spørsmål om hvorfor norske kommentatorer hyller denne mannen, men jeg skal nøye meg med å si at jeg er glad for at Gore tapte.Dette innlegget ble trykt, noe forkortet, i Dagsavisen 4. januar 2001

©Vegard Martinsen 2001

Mer om Høyesteretts avgjørelse

På DLFs forum brøt det i september 2004 ut en diskusjon om det som var tema for artikkelen ovenfor. En person med pseudonymet Taxa hevdet at Høyesteretts avgjørelse var i strid med loven fordi Høyesteretts flertall brukte tidspress for å stanse videre opptelling, noe som er i direkte strid med lovens bokstav. Nedenfor følger mitt svar til Taxa.

Min artikkel om opptellingen i Florida etter presidentvalget 2000 sto på trykk i Dagsavisen i januar 2001. Formålet med artikkelen var å tilbakevise det store antall påstander som var fremsatt i norsk presse om at Gore var valgets egentlige vinner og at Høyesterett stjal valget fra Gore.

En rekke ulike påstander og argumenter ble brukt for å forsøke å begrunne dette, men samtlige (dvs. alle jeg kom over) var helt uholdbare. Jeg forsøkte å tilbakevise alle disse i mitt innlegg. Min artikkel var basert på avislesning (norske aviser, amerikanske nettaviser, samt enkelte andre kilder. Jeg leste dog ikke dommen).

Taxa har i innlegg på dette forum utfordret min tolkning, og han har lagt frem en opplysning som var ny for meg. Han sier at Høyesterett stanset ”the recount” med tidsproblemer som begrunnelse selv om dette er, som han påstår, i strid med loven.

Taxa: …[Høyesterett] sier selv at tidspress ikke skal legge hindring for opptelling.

Høysterettens konklusjon er derfor irrasjonell, i motsetning til det du [VM] prøver å si her. Den eneste grunnen jeg kan se for at Høysteretten skulle finne på å gjøre noe så irrasjonellt (dommen er kommentert i detalj i de fleste fagjuridiske debattfora i USA og de fleste rister på hodet), er at de så faren ved at Gore kunne vinne valget som resultat.


La meg først ta Taxas fremstilling for god fisk: Lovens bokstav sier at tidspress ikke kan benyttes som begrunnelse for å stanse en omtelling, og Høyesterett stanset omtellingen med den begrunnelse at det ikke er tid til å foreta en riktig omtelling.

Dette kan se merkelig ut.

Situasjonen var den at velgerne stemte med hullkort, og så ble disse talt maskinelt. Loven sier at ved opptelling skal den stemmegivendes intensjon taes med i betraktning. Maskiner kan dog ikke ta hensyn til velgerens intensjon, så en omtelling må da foregå for hånd.

En slik omtelling, hvis den skal være rettferdig, må da foretaes over hele Florida. Å foreta en slik omtelling ville da ta svært lang tid.

De avgitte stemmer ble talt opp av et uavhengig firma etter at valget var avgjort, og denne opptellingen var ferdig først i november 2001, altså omtrent et år etter valget. Hvor mye raskere det ville ha gått hvis Floridas valgarbeidere hadde talt opp er umulig å si – kanskje ville det ha tatt tre måneder, kanskje det ville ha tatt to år.

Men hvis Høyesterett hadde tillatt full omtelling, kunne presidentskiftet tatt svært lang tid. Høyesterett har da, reelt sett, når de skal ta sin beslutning, to begrunnelser for å stanse alle omtellinger:
1) de vil ikke risikere at Gore får flertall og da blir president (selv om Gore ikke har fått flertall i noen av de opptellingene som hadde forgått til da).
2) de vil ikke utsette presidentskiftet på ubestemt tid.

Etter mitt syn er 2) et svært viktig argument. Hvis Clinton hadde sittet som en slags sette-president inntil opptellingen var ferdig, så ville dette være en meget uheldig situasjon for USA.

Jeg velger å tro at det var dette – altså grunn 2) – som var den reelle grunnen til at Høyesterett handlet slik den gjorde.

Jeg ser selvsagt at det er tvilsomt, for å si det forsiktig, at Høyesterett fatter en beslutning som er stikk i strid med lovens bokstav. Men å følge lovens bokstav i dette tilfellet ville ført USA ut i en meget uholdbar situasjon, og jeg tror at Høyesteretts avgjørelse var den moralsk riktige, selv om man i utgangspunktet kan stille spørsmål ved den juridiske holdbarhet.

Man kan altså stille spørsmål ved den juridiske holdbarheten. Men dette betyr ikke at kjennelsen i Høyesterett var feil.

Taxa fremhever formuleringen "general excuse": hensynet til tid kan ikke benyttes som en ”general excuse” for å stanse omtelling med manglende tid som begrunnelse, men han legger ikke tilstrekkelig vekt på kvalifikasjonen "general", som her utvilsomt fungerer som en begrensning i utsagnet. Ordet ”general” angir altså at det kan tenkes tilfelle der hensynet til hastighet er en tilstrekkelig unnskyldning. Et langt mer absolutt alternativ ville vært "no excuse", se f.eks. bestemmelsen i 1st Amendment om "no law" slik dette er tolket i nyere rettspraksis om ytringsfrihet i USA (som avgrenser mer absolutt enn hva man f.eks. gjør i Europa). Lovteksten må altså forstås med den begrensning lovgiver bevisst har valgt å uttrykke med betegnelsen "general excuse", i motsetning til det absolutte "no excuse". Ingen ord er tilfeldig valgt i en lovtekst – siden formuleringen ikke er ”no excuse”, men ”general excuse” betyr dette at lovens bokstav innebærer at man i spesielle tilfeller kan stanse en omtelling med tidspress som begrunnelse. Lovens bokstav ville ikke ha åpnet for dette hvis teksten hadde vært ”no excuse”. Så det er altså ikke slik at loves bokstav hindrer retten i å stanse en omtelling med tidspress som begrunnelse.

La meg også si at det som er rett, og det som etter lovens bokstav er rett, ikke alltid er sammenfallende – disse kan være sammenfallende når en lov vedtaes, men så kan det skje en utvikling som innebærer at loven ikke lenger er uttrykk for det som er rett. Dette kan gjelde på alle saksområder, men la oss her holde oss til dette eksemplet (oppellingen i Florida). F.eks. sier loven at intensjonen til den stemmegivende skal tas hensyn til ved opptellingen. Formålet med denne er å sikre at en stemme ikke forkastes hvis velgeren for eksempel har skrevet Goore på sin stemmeseddel istedenfor Gore. Men denne loven blir meningsløs når velgeren markerer sin stemme ved å lage hull i et hullkort – denne loven burde ha blitt forandret når stemmemaskinene ble innført. Dette skjedde ikke, og man kom derfor i en meget vanskelig situasjon i forbindelse med opptellingen.

Jeg vet ikke når loven om at tid ikke skal benyttes som begrunnelse for å stanse en omtelling ble vedtatt, men det er tydelig at lovgiverne ikke så for seg den umulige situasjon som ville dukke opp dersom presidentskiftet i USA måtte utsettes kanskje et helt år.

Høyesterrett har all rett til å ta hensyn til dette problemet når de skal fatte en avgjørelse i denne saken. Høyesterett skal sørge for at konstitusjonens intensjon følges, og da kan det hende at man i enkelte ekstreme tilfeller må fravike lovens bokstav. Å sørge for at skifte av ledelse i det føderale USA foregår på en effektiv måte er også nedfelt i konstitusjonen, og det er helt legitimt at Høyesterett tar hensyn til dette.

I dommen drøfter Høyesterett alle disse momentene, og flertallet kom til at dette – å sikre en glatt maktoverføring fra den sittende president til hans etterfølger – var det moment som ble avgjørende for Høyesterett. Etter mitt syn er dette en helt legitim dom.

Vi må ikke glemme at Høyesterett skaper rettspraksis: ved sin avgjørelse har den sagt at det er svært viktig at maktskifter bør foregå på en rask måte, og dette legger føringer på fremtidige rettsavgjørelser.

Selvsagt har dommen ført til diskusjon blant jurister i ettertid; noen jurister støtter dommen, andre er uenige i den. Slikt er naturlig. Det er dog ikke korrekt at praktisk talt alle jurister er uenige i den dommen som Høyesterett fattet.

Taxa skriver "enhver stat vanligvis er suveren i sin tolkning av sin stats lovgivning, bortsett fra når Føderal Høyesterett er uenig i den tolkningen". Men rettens premisser fremhever jo uttrykkelig at valget av føderasjonens president er et føderalt anliggende, og at regelverk m.v. på dette område ikke helt kan overlates til den enkelte stat.

La meg avslutningsvis si at Gore hadde tapt alle omtellinger som var avholdt, og at etter at alle stemmer var omtalt, så var det forstratt klart at Gore tapte Florida. Så en dom fra Høyesterett om å fortsette omtellingen ville ha ført til at Bush ble president, men kanskje et helt år senere. Som sagt, dette ville vært en helt uholdbar sitasjon, og etter mitt syn er fortsatt dommen riktig.

Under arbeidet med svaret til Taxa fikk jegt nyttig hjelp av stud.jur. Knut Eirik Braaten.Et annet poeng er omtalt i denne artikkelen, hentet fra www.frontpagemag.com.

Dispelling Urban Legends about Florida
By Michael P. Tremoglie
FrontPageMagazine.com | October 4, 2004

During a speech, September 11th, John Kerry implied that Republicans will keep blacks from voting in November. "We are not going to stand by and allow another million African American votes to go uncounted in this election," Kerry proclaimed to the Congressional Black Caucus. "We are not going to stand by and allow acts of voter suppression, and we're hearing those things again in this election."

Kerry said that the Democrats prepared to monitor the polls on election day. "What they did in Florida in 2000, some say they may be planning to do this year," Kerry said. Kerry always references these elusive "some" when he makes an outrageous claim; at least he is consistent on that account.

The flaw in Kerry’s and the Democratic Party argument is that there was no policy to prevent blacks from voting. There was no such policy by the Republican Party or the Florida government.

The preliminary report by the USSC stated, "However, it appears at this phase of the investigation that the evidence may ultimately support findings of prohibited discrimination."[1] This report is often cited by the other side. However, the final report by the USCCR stated the Commission "does not find that the highest officials of the state conspired to disenfranchise voters. Moreover, even if it was foreseeable that certain actions by officials led to voter disenfranchisement, this alone does not mean that intentional discrimination occurred."[2]

The USCCR did say was some nebulous claim that the state did not fulfill all its responsibilities to ensure "efficiency" and "uniformity." The report pronounced, "Disenfranchised voters are individuals who are entitled to vote, want to vote, or attempt to vote, but who are deprived from either voting or having their votes counted." Using this standard then, military personnel and Republican voters in the Florida panhandle were the voters who were disenfranchised. However, the USCCR made no mention of them in their report.[3]

In 2000, Al Gore wanted to discount military ballots that were not postmarked. Ergo, they were disenfranchised -- or would have been by Gore according to the USCCR's definition -- if the Florida Attorney General did not insist that they be counted. Also, using the USCCR definition, because the TV networks proclaimed Al Gore the winner of the election before the Florida’s polls closed, it has been estimated that many voters in the Florida panhandle, which is in different time zone, did not vote.

The truth is that if one were to use the USCCR standards, millions of people across the United States -- black, white, yellow, red, poor, rich, ethnic, and those whose ancestors sailed with the Mayflower -- are "disenfranchised" each election.

After the 2000 election, a number of newspaper consortiums wanted to determine if Gore would have won the election, if the United States Supreme Court had not ruled that the Florida Supreme Court could not countermand Florida election law, by ordering that the vote recounts continue.

The two independent audits by the newspaper consortiums, most of which were antipathetic to Bush being president, revealed that he would have won the election if the recount continued. One consortium was USA Today and the Miami Herald. The other consortium was composed of The Associated Press, The New York Times, The Wall Street Journal, CNN, the St. Petersburg Times, The Palm Beach Post, The Washington Post and the Tribune Co., which includes the Los Angeles Times, Chicago Tribune, the Orlando Sentinel and Baltimore Sun.

According to a CNN report filed on April 4, 2001, the Herald/USA Today audit determined, "If a recount of Florida's disputed votes in last year's close presidential election had been allowed to proceed by the U.S. Supreme Court, Republican George W. Bush still would have won the White House, two newspapers reported Wednesday."[4]

The Wall Street Journal, et. al., audit determined the same thing, "On December 12, 2000, the U.S. Supreme Court overturned a Florida Supreme Court ruling ordering a full statewide hand recount of all undervotes not yet tallied. The U.S. Supreme Court action effectively ratified Florida election officials' determination that Bush won by a few hundred votes out of more than 6 million cast…Using the NORC data, the media consortium examined what might have happened if the U.S. Supreme Court had not intervened. The Florida high court had ordered a recount of all undervotes that had not been counted by hand to that point. If that recount had proceeded under the standard that most local election officials said they would have used, the study found that Bush would have emerged with 493 more votes than Gore."[5]

Kerry and the Democrats should be presenting the American people reasons to vote for him. Instead, the political Left has recycled debunked conspiracy theories.

ENDNOTES:

[1] http://www.usccr.gov/pubs/vote2000/florida.htm

[2] http://www.usccr.gov/pubs/vote2000/report/exesum.htm 7-11-04

[3]
http://www.usccr.gov/pubs/vote2000/report/exesum.htm 9-21-04

[4] http://www.cnn.com/2001/ALLPOLITICS/04/04/florida.recount.01/ ret fm w/s 9-21-04

[5] http://www.cnn.com/SPECIALS/2001/florida.ballots/stories/main.html ret fm w/s 9-21-04