Svar til Gunnar Schrøder Kristiasen

av Vegard Martinsen

 

Jeg sendte artikkelen "Ayn Rand, Objektivismen, Nietzsche, og Gunnar Schrøder Kristiansen" til en e-mail-diksusjonsliste, og Gunnar Schrøder Kristiansen sendte et svar til samme liste. Det som følger er mitt svar på hans innlegg. Av hensyn til hans copyright vil jeg ikke legge ut hans innlegg.

La meg først si takk til GSK for at han tok seg tid til å svare på mitt innlegg.

La meg også si at GSK og jeg har helt ulike filosofiske utgangspunkter, og det viser seg ofte at det er vanskelig å kommunisere mellom slike. Når GSK henviser til Kuhn og Foucault som en slags sannhetsvitner, så sier det endel om hans filosofiske utgangspunkt, og viser at det kan være vanskelig for ham å forstå en aristotelisk tilnærming til filosofiske spørsmål.

Jeg vil her ikke skrive noe om Nietzsche eller om forholdet mellom Rand og Nietzsche, det er dog mulig at jeg vil ta dette opp i et senere innlegg. [Se artikkelen Nietzsche og Rand - en sammenligning]

Så til noen av GSKs konkrete innvendinger til min artikkel. GSK skrev at «Du [VM] lovet å fatte deg i korthet. Det har du ikke gjort.» Hvor lovet jeg dette?

GSK spør "Eller er du så gammeldags at du mener historien blri [sic] stadig mer rasjonell etter som tiden går. I så fall kan du repetere Kuhns teori om paradigmeskifter på ex.phil". Nei, selvsagt tror jeg ikke dette. Det er også ganske overraskende at GSK bruker Kuhn som et slags sannhetsvitne, mitt inntrykk er at de fleste filosofiske miljøer kun betrakter ham (Kuhn) som en noe tvilsom videnskapshistoriker.

Jeg må protestere på at GSK omtaler min form og mitt standpunkt som "religiøst". Grunnen er antagelig at dagens rådende holdning er subjektivisme, og at alt som ikke er subjektivisme betraktes som dogmatisme (= religion). Løsningen her er objektivitet: kontekstuell sikkerhet med utgangspunkt i observasjon. Ayn Rand har utførlig behandlet denne trikotomien: subjektivisme, intrinsikalisme (=dogmatisme) og objektivisme (liten o). Kontekstuell sikkerhet - som jeg støtter - er noe helt annet enn religiøsitet, religiøsitet betyr at man godtar «sannheter» via åpenbaringer eller via en autoritet (Bibelen, Koranen, paven, John Smith). Som nevnt, Objektivismen hevder at all kunnskap kommer fra observasjon og logisk analyse av det som observeres. Det er underlig at noen kan påstå at dette er religiøst.

GSK sier at jeg argumenterer for en særinteresse. Jeg vil si at jeg argumenterer for det som er sant og rett og riktig. Men den som mener at objektive sannheter ikke finnes vil naturlig nok ha vanskelig for å forstå mitt standpunkt og min form.

GSK sier forøvrig at «Jeg ikke interessert i å føre noen politisk diskusjon. Du er liberalist og jeg noe mellom konservativ og sosialdemokrat. Dette må vi bare slå oss til ro med. Vi kommer ingen vei i det spørsmålet.» Dette virker - for å bruke GSKs terminologi - religiøst på meg. En rasjonell person er villig til å vurdere alle argumenter som måtte dukke opp og eventuelt forandre standpunkt deretter. At GSK låser sitt syn fast og nekter å endre standpunkt virker forøvrig som et av de ankepunkter han hadde mot hvordan han påstår Objektivister oppfører seg. At kun laissez-faire vil gi alminnelig velstand på lang sikt er vist i verkene til Ludwig von Mises, og disse anbefales på det varmeste. All statlig innblanding i økonomien vil etterhvert ødelegge samfunnet. Til GSKs påstand om at kapitalismen ikke har fungert i Russland vil jeg hevde at de ikke har hatt kapitalisme i årene etter kommunismens sammenbrudd. Kapitalisme forutsetter en bestemt type lovverk som igjen forutsetter rasjonelle verdier utbredt i befolkningen, og siden dette ikke finnes i Russland, så har man ikke kapitalisme i Russland.

Det som skjer nå er ikke en økning i frihandel, slik mange inkludert GSK tror. Ja, det inngås "frihandelsavtaler" som GSK hevder, men en virkelig frihandelsavtale ser slik ut: "Alle innbyggere i land A kan kjøpe og investere hva de vil i land B og eventuelt ta med ting til land A, og vice versa". Slike avtaler trenger ikke forhandles gjennom flere år med 100-vis av byråkrater på hver side. Avtalene som nå inngåes kalles "frihandelsavtaler", men de fører til øket regulering og detaljstyring av handel mellom land.

GSK sier at min «analyse av samfunnet er en helt annen enn den de fleste mennesker i dette landet har.» Hva så? Hvor stor oppslutning et syn har er vel irrelevant for om synet er riktig eller galt? Han fortsetter: «Det virker som du mener at velferdsstatens fall er et krisetegn, mens dette vel heller skulle bety et sunnhetstegn i [VMs] ideologi!?» Velferdsstaten har negative konsekvenser for mange mennesker. Om vi kan si «se, vi hadde rett», så gjør ikke dette plagene mindre for de mennesker som rammes av de negative konsekvenser som velferdsstaten nødvendigvis fører med seg. GSK spurte: "Rasisme/etnisitet? Hva snakker du om her?" Jeg tenkte på slike ting som favorisering pga. rase - f.eks. i USA er det slik at opptak til endel universiteter/skoler er kvotert på den måte at de skal ha så og så mange prosent hvite studenter, så og så mange prosent svarte studenter, så og så mange prosent hispanics, etc. Dette er en meget urettferdig og skadelig politikk.

GSK skrev. "For dannede mennesker [det er tydelig at GSK mener han tilhører disse - hans dannethet kan man lett se f.eks. i at han beskriver andres standpunkter som «på trynet»] er det ikke vanskelig å se hvilken forflatning og popularisering som er på gang som følge av markedets makt." Dette er som å høre Gail Wynand. Mitt syn er at det er grovt umoralsk å legge avgifter på f.eks. Sputniks tilhengere for å subsidiere f.eks. opera, uansett om dette vil føre til en «forflatning» eller ikke. Intet kan unnskylde initiering av tvang, og ihvertfall ikke «god smak».

At Pufendorf et al snakket om rettigheter før Locke betyr ikke at Smith er liberalismens far, slik GSK opprinnelig påstod. Locke bør ha denne tittelen fordi han var den første rettighetsteoretiker som laget en teori som var slik at den fikk betydelig innflydelse (f.eks. gjennom Jefferson).

GSK skriver at «et rent markedsliberalistisk samfunn vil lede til mer tyranni enn det vi har i dag», og derfor må statlige reguleringer til for å bevare frihet. GSK sier altså at frihet fører til tyranni, og at initiering av tvang fra statens side må til for å opprettholde frihet. Dette er et argument som er fullstendig ulogisk, og da skulle det være unødvendig å tilføye at det er helt uholdbart.

GSK skrev også at «Om det er snakk om en filosofisk ide eller politisk ideologi må det selvfølgelig være rom for diskusjon, som i et politisk parti. Hva har de å tjene på å lukke seg inne og avvise alle motargumenter. Dette er ikke bra. Har dere noe å skjule? Er dere redde for motstand?» La meg stille samme spørsmål til GSK - han støtter jo Samtidens beslutning om ikke å trykke mitt innlegg. Er det dere som har noe å skjule? La meg minne om det faktum at vi gjerne diskuterer, men det er GSK og Samtiden som ikke er villige til å diskutere i det forum hvor denne diskusjonen skulle ha foregått.

GSK snakker positivt om verdimangfold og sier at "Jeg håper vi aldri blir enige! Det er bar [sic] for demokratiet at vi aldri blir enige!" GSK ønsker altså diskusjon, men har allikevel forståelse for Samtidens beslutning om ikke å trykke mitt innlegg. Da mener vel GSK også at det er bra for demokratiet at Samtiden nekter å trykke artikler fra folk som er uenige?

GSK skrev helt korrekt om et av mine avsnitt at det var en ren hyllest til kapitalismen, og fortsatte med «[VM] forstår sikkert at Samtiden ikke kan trykke et slikt avsnitt». Til GSKs ønske om meningssensur kan jeg bare si at redaktøren begrunnet avslaget med plasshensyn. At GSK er tilhenger av meningssensur; at han mener at enkelte meninger ikke kan trykkes får vi bare ta til etterretning, men det stiller jo hans ønske om debatt i et merkelig lys. Det er også meget merkelig at GSK i Samtiden bruker flere sider på en artikkel om Ayn Rand, samtidig som han sier at et avsnitt som forteller hva hun virkelig står for «ikke kan trykkes». GSK sier at han «vet ikke hva slags autoritet denne Hamilton [jeg gjenga et demokrati-kritisk sitat fra Hamilton] har, men det han sier høres ikke betryggende ut.» Det er overraskende at GSK ikke vet hvem Alexander Hamilton var (dette sier kanskje litt om det universitetet GSK studerte ved).

GSK kritiserer meg også for at jeg ikke skrev noe om anarkisme. Jeg ville ikke bruke noe plass i Samtiden på anarkismen, som er en uviktig og urealistisk teori. For igjen å bruke GSKs terminologi, anarkismediskusjoner hører hjemme på gutteværelset.

At Objektivismen er et egennavn sier GSK er "unikt i historien". Hva slags innvending er dette? Objektivismen er et integrert og hierarkisk filosofisk system som er sant - dette er også unikt i historien.

GSK spør " "Sann filosofi", hva er det??? Poenget med filosofi er jo nettopp å stille spørsmål, ikke å hevde at man har sannheten (Sokrates)." GSK vil antagelig forstå at dette er dette et syn på filosofi som vi ikke deler.

GSK skrev: "Mitt [GSKs] innlegg er selvfølgelig ikke objektivt, og det er jo åpenbart ikke ditt [VMs] heller. Svært subjektivt vil jeg heller si." Jeg vil si at GSKs innlegg ikke var objektivt, og at mitt innlegg var objektivt. Å foreta en objektiv vurdering er å foreta en vurdering som er tro mot objektet. Kanskje GSK forveksler "objektiv" og "upartisk"? Mine innlegg er aldri upartiske, jeg vil alltid ta standpunkt for det som er rett og riktig, og jeg gjør alltid mitt beste for å være objektiv.

GSK blander sammen de ulike begrepene «bevegelse» og «organisasjon». F.eks. består Miljøbevegelsen av organisasjoner som Bellona, FIVH, Naturvernforbundet, Natur og Ungdom, men kan også inneholde personer som ikke er medlem noe sted. Selvfølgelig finnes det en Objektivistbevegelse, men det finnes intet formelt medlemskap i denne, og det har det heller aldri vært.

GSK skrev «...Og kunnskapen kan jo ikke være kontekstuell hvis det som du hevder finnes en sannhet som ble gitt av gud i skapelsen (evt. The Big Bang) og som gjelder ennå.». Hvor har GSK dette fra? Hvor skrev jeg noe som lignet " ...sannhet gitt av gud.."?

GSK antyder endog at jeg er uærlig: "Man finner andre påskudd, slik du har gjort i tilfelle Branden" Jeg har ikke komet med påskudd, det jeg har skrevet er sant. Den som selv vil undersøke om det jeg har skrevet er riktig kan jo lese Brandens egen bok "Judgement Day". Og den som vil kaste bort tid på det kan også sammenligne denne boken med nyutgaven som kom 10 år senere ("My Years with Ayn Rand"), hvor Branden dekker over ting han innrømmet i den første boken.

GSK sier at «Det er vel ikke noe poeng å være objektivist helt alene, eller sammen med noen få.» Joda, det er det. Ang. samme poeng spør GSK: «men får dere utrettet noe særlig da ? Eller er objektivismen bare en personlig greie som skal tilfredstille ens egen indre sjelefred. Dette smaker mer og mer av religion og mindre og mindre av ideologi og praktisk handling. Jeg kan ikke se noen poeng i det å være objektivist hel alene.» GSK forstår ikke at man trenger filosofi for å leve. En filosofi gir råd om hva man bør velge i de tallrike situasjoner man står overfor hver eneste dag. Man trenger Objektivismen - en sann filosofi - fordi denne gir de råd som gjør en best i stand til å treffe de valg som vil kunne gjøre en lykkelig (en korrekt filosofi er en nødvendig, men selvsagt ikke en tilstrekkelig forutsetning, for å bli lykkelig). Forøvrig ville vi ha oppnådd mer dersom ikke GSK og hans meningsfeller hadde sensurert oss. Det er da ganske merkelig at GSK kritiserer oss fordi vi får gjort så lite, samtidig som han er med på å nekte oss å komme til orde i vanlige diskusjonsfora.

Det er flere punkter jeg kunne ha nevnt, men jeg stopper her. Mht. de epistemologiske poenger GSK har nevnt og som jeg ikke har tatt opp her, så henviser jeg til "Introduction to Objectivist Epistemology" og "Objectivism: The Philosophy of Ayn Rand", hvor de er utførlig omtalt.

La meg avslutningsvis poengtere at det ofte er vanskelig å kommunisere for personer som har helt ulike filosofiske utgangspunkter. Nye poenger blir plassert inn i den kontekst man allerede har, og dette kan føre til at man «forstår» en forfatter/filosof på en helt annen måte enn det som var meningen. Man leser f.eks. hos Ayn Rand om «prime movers», og plasserer dette så inn i sin egen kontekst, som f.eks. kan være nietzscheansk, og da forstår man uttrykket på en helt annen måte enn det som var Ayn Rands mening.

Jeg mener GSK filosofisk sett tar feil, han mener jeg tar feil, og det er greit. Men en slik uenighet innebærer at man må at man må vokte seg vel mot å tro at den andre er f.eks. "ufilosofisk" (slik Truls Lie omtalte et Objektivistisk standpunkt i Morgenbladet nylig). GSKs filosofi (her: fundamentale måte å betrakte og vurdere verden på) er helt ulik min. Han hevder at det ikke finnes objektive sannheter, og at poenget med filosofi er å stille spørsmål, ikke å finne svar. Mitt syn er at filosofi er det fag som setter oss i stand til å forstå verden, og derved gir filosofi oss en basis for å treffe korrekte valg. Filosofi er derfor en livsnødvendighet. Men, som sagt, det er vanskelig for oss å bli enige, det er nok mest sannsynlig at vi vil forbli uenige inntil vi evt. blir plassert sammen på en øde øy med kun hverandres selskap i noen år. Men inntil da bør vi kunne føre en sivilisert diskusjon uten personangrep, beskyldninger og fornærmende formuleringer («på trynet», «religiøst», «les og lær», «hører hjemme på gutteværelset»). Foreløpig ser det dog ut til at jeg vil bli stående på min fjelltopp, hvor også Aristoteles og Ayn Rand befinner seg, mens GSK vil bli stående sammen med Foucault, Derrida, Kuhn, Feyerabend, Simon Pritchett og Floyd Ferris i et landskap jeg skal avholde meg fra å beskrive.©Vegard Martinsen 2001

website page counter